ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Οικονομία

Αγρότες: Μέτρα σε επίπεδο Ε.Ε για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Η Επιτροπή έχει προβεί στην έκδοση έκτακτων εκτελεστικών πράξεων για την τροποποίηση διατάξεων μιας σειράς εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών της ΚΑΠ με σκοπό την παροχή δυνατότητας εξαιρέσεων από τις υποχρεώσεις των κρατών μελών οι οποίες δεν δύναται να τηρηθούν στον προβλεπόμενο από τους κανονισμούς χρονικό διάστημα, λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί για τον COVID-19. Αυτές οι εξαιρέσεις αφορούν σε:

Μέτρα που προβλέπονται σε εκτελεστικές πράξεις για τις οποίες έληξε η γραπτή διαδικασία ψήφισης και υιοθετήθηκαν:

 • Παράταση της περιόδου υποβολής των ενιαίων δηλώσεων στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 κατά ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 15/6/2020. 

Μέτρα σε εκτελεστικές πράξεις για τις οποίες η γραπτή διαβούλευση λήγει 7/4 και θα ακολουθήσει άμεσα η γραπτή διαδικασία ψήφισης:

 • Αύξηση του επιπέδου προκαταβολών α) των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι σε 70%, αντί του ισχύοντος 50% και β) των μέτρων εντός ΟΣΔΕ του Πυλώνα ΙΙ σε 85%, αντί του ισχύοντος 75%. Η πληρωμή των προκαταβολών άμεσων ενισχύσεων μπορεί να εκτελεστεί, κατ΄ εξαίρεση, με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης μόνο των διοικητικών ελέγχων και όχι των επιτόπιων, όπως ισχύει.
 • Παράταση της υποβολής των στατιστικών στοιχείων για τους διενεργηθέντες ελέγχους έτους 2019 κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι τις 15/9/2020.
 • Δυνατότητα αντικατάστασης όλων των επιτόπιων ελέγχων έτους 2020 και των δύο Πυλώνων, οι οποίοι προϋποθέτουν επιτόπια επίσκεψη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επενδύσεις για τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων/υποχρεώσεων, με άλλες εναλλακτικές μεθόδους όπως με τη χρήση φωτοερμηνείας μέσω ορθοφωτογραφιών (δορυφορικών ή εναέριων) και γεωχωρικών δεδομένων, με ελέγχους τηλεπισκόπησης, καθώς και με τη χρήση άλλων αποδεικτικών στοιχείων και εγγράφων που μπορούν να ζητηθούν από το δικαιούχο, ιδιαίτερα στην περίπτωση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε επενδύσεις.
 • Μείωση για το έτος 2020 του υποχρεωτικού ποσοστού επιτόπιων ελέγχων στο 3%, αντί του ισχύοντος 5%, για όλα τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων και για όλα τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης εντός ΟΣΔΕ. 
 • Μείωση του υποχρεωτικού ποσοστού των επιτόπιων ελέγχων πολλαπλής συμμόρφωσης σε 0,5% αντί του ισχύοντος 1%.
 • Μείωση για το έτος 2020 του υποχρεωτικού ποσοστού των επιτοπίων ελέγχων για τα επενδυτικά μέτρα του Πυλώνα ΙΙ σε 3%, αντί του ισχύοντος 5% και των εκ των υστέρων ελέγχων σε 0,6% αντί του ισχύοντος 1%. Δυνατότητα εκτέλεσης της τελικής πληρωμής χωρίς in-situ επαλήθευση (δυνατότητα πραγματοποίηση επίσκεψης μετά την πληρωμή) ή αντικατάσταση αυτής με διοικητική επαλήθευση.
 • Παροχή δυνατότητας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων στα ζώα οποιαδήποτε περίοδο εντός του έτους 2020, αντί της ισχύουσας προκαθορισμένης περιόδου.
 • Παροχή ευελιξίας σχετικά με την μη ολοκλήρωση του υποχρεωτικού ποσοστού επιτόπιων ελέγχων έτους 2019 για τα μέτρα που υπάγονται στο ΟΣΔΕ σε περιπτώσεις που το κράτος μέλος δεν δύναται να τους ολοκληρώσει.
 • Μείωση για το έτος 2020 των υποχρεωτικών επιτόπιων ελέγχων στις Οργανώσεις Παραγωγών οπωροκηπευτικών σε 10%, αντί του ισχύοντος 30%. 
 • Μείωση του υποχρεωτικού ποσοστού των επιτόπιων ελέγχων κατά την είσοδο και την εξαγωγή προϊόντων στα Μικρά Νησιά Αιγαίου (ΜΝΑ) σε 3% αντί του ισχύοντος 5% και μείωση του υποχρεωτικού ποσοστού επιτόπιων ελέγχων για όλες τις δράσεις του Προγράμματος ΜΝΑ σε 3%, αντί του ισχύοντος 5%.
 • Παροχή δυνατότητας αντικατάστασης για το έτος 2019-2020 των συστηματικών επιτόπιων ελέγχων που προβλέπονται στα προγράμματα του αμπελοοινικού τομέα με άλλης μορφής ελέγχους που καθορίζει το κράτος μέλος και μείωση του υποχρεωτικού ποσοστού επιτόπιων ελέγχων στους αμπελοκαλλιεργητές του αμπελουργικού μητρώου σε 3%, αντί του ισχύοντος 5%.
 • Παροχή δυνατότητας, για το μελισσοκομικό έτος 2020, μη ολοκλήρωσης του υποχρεωτικού ποσοστού επιτόπιων ελέγχων 5% στον τομέα της μελισσοκομίας και αντικατάστασής τους με διοικητικούς ελέγχους ενισχυμένους με πρόσθετη τεκμηρίωση μέσω π.χ. φωτογραφιών, βιντεο-συνομιλιών κ.α.
 • Παράταση των επιτόπιων ελέγχων σχολικού έτους 2018/2019 για τα προγράμματα διανομής προϊόντων στα σχολεία κατά 2,5 μήνες, ήτοι μέχρι τις 15/10/2020.
 • Παράταση των ελέγχων ιδιωτικής αποθεματοποίησης κατά 15 ημέρες μετά τη λήξη των μέτρων περιορισμού

Επιπλέον των ανωτέρω, 

στο Προσωρινό Πλαίσιο μέτρων Κρατικών Ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας έναντι των συνεπειών του COVID-19, περιλαμβάνονται ειδικές προβλέψεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στον αγροτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα και έως 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταποίησης.

Τέλος, στο πλαίσιο τροποποίησης του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία προβλέπονται:

 • Παράταση της προθεσμίας αποστολής της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) κατά 3 μήνες, ήτοι μέχρι τις 30/9/2020.
 • Δυνατότητα ενίσχυσης έως 200.000 ευρώ με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων που εφαρμόζονται σε μέτρα του ΠΑΑ υπό το ΕΓΤΑΑ.