ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου των φορέων ΟΣΔΕ

Ερώτηση με την οποία ζητούν να πληροφορηθούν τους ελέγχους που γίνονται στους πιστοποιημένους φορείς ΟΣΔΕ και συγκεκριμένα«ποια είναι η διαδικασία ελέγχου της λειτουργίας των Πιστοποιημένων Φορέων Α’ και Β’ Βαθμού» και «πώς διασφαλίζονται τα συμφέροντα των γεωργών, έναντι των λαθών στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, ώστε να μην δηλώνονται οι εκτάσεις τους σε λάθος ψηφιοποιημένες θέσεις» κατέθεσαν πρός τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Γ. Πάλλης.

Οπως είναι γνωστό, η ενιαία αίτηση ενίσχυσης είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης.

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε απευθείας μέσω της εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α’ Βαθμού ή Φορέας Β’ Βαθμού) της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Οι πιστοποιημένοι Φορείς Α” Βαθμού δραστηριοποιούνται σε μία γεωγραφική περιοχή και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις όπως

 1. Να διατηρούν σε πλήρη λειτουργία τις εγκαταστάσεις τους, και να διατηρούν προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου
 2. Να ενημερώνουν τους δικαιούχους για την έγκαιρη και εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων,
 3. Να Ταυτοποιούν τα δηλωθέντα στοιχεία των δικαιούχων (που τους επιλέγουν για την πρόσβασή τους στο σύστημα υποβολής των αιτήσεων) με τα υποβληθέντα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 4. Να καταχωρούν και να τα αποστέλλουν προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του φορέα Β και εφόσον, υπάρξει ανάγκη διόρθωσης σφαλμάτων, να προβαίνουν σε τροποποίηση και εκ νέου αποστολή προς ΟΠΕΚΕΠΕ των αιτήσεων, όπως επίσης και να ενημερώνουν τους δικαιούχους για την κατάσταση των αιτήσεων τους
 5. Να παραλαμβάνουν εκπρόθεσμες αιτήσεις, να ενημερώνουν τους δικαιούχους για το εάν η αίτηση υποβάλλεται με ποινή ή είναι πλήρως μη επιλέξιμη ανάλογα με τις ημέρες καθυστερημένης υποβολής.

Οι πιστοποιημένοι Φορείς Β” Βαθμού έχουν ανάλογες υποχρεώσεις όπως

 1. Να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των δικαιούχων και τις ενσωματώνουν στο γεωχωρικό σύστημα για την περιοχή αρμοδιότητας τους πριν αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ
 2. Να πραγματοποιούν τους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν.
 3. Να ενημερώνουν τους παραγωγούς, σε περίπτωση αδυναμίας των Φορέων Α’, ως προς τα αποτελέσματα των ελέγχων και να τους καλούν να προβούν στις διορθώσεις που επιβάλλονται για την ασφαλή πληρωμή.
 4. Σε συνεργασία με τους Φορείς Α” Βαθμού, διορθώνουν και αποστέλλουν προς ΟΠΕΚΕΠΕ αποσφαλματωμένες αιτήσεις για την οριστικοποίησή τους.

Όπως καταδεικνύεται από τις υποχρεώσεις των Πιστοποιημένων Φορέων, αυτοί οφείλουν να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια προς τους γεωργούς πριν, μετά και κατά την διάρκεια της υποβολής των δηλώσεων. Παράλληλα, οφείλουν να ταυτοποιούν τα δηλωθέντα στοιχεία των δικαιούχων με τα υποβληθέντα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Επειδή πολλοί αγρότες δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο καταφεύγουν στους Φορείς έναντι αμοιβής, ώστε να βοηθηθούν. Παρά ταύτα, λόγω του φόρτου εργασίας ή της τυχόν αμέλειας των Φορέων, ο έλεγχος των δηλωθέντων δεν γίνεται εξονυχιστικά, με αποτέλεσμα να χρεώνονται οι γεωργοί με ποινές για σφάλματα υπαιτιότητας των φορέων, οι οποίες μάλιστα ποινές διαπιστώνονται εκ των υστέρων, με την πληρωμή.

Πολλές φορές για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της λανθασμένης ψηφιοποίησης από τις Πύλες στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποτέλεσμα είναι ότι μεγάλος αριθμός αγροτών έχασαν τους Τίτλους Οριστικών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, λόγω του ότι κατά την διάρκεια υποβολής της αίτησης η ψηφιοποιημένη απεικόνιση των αγροτεμαχίων τους δεν συνέπιπτε με τους ηλεκτρονικούς χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το γεγονός αυτό δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, καθώς οι ηλεκτρονικοί αυτοί χάρτες αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία υπολογίστηκαν τα νέα δικαιώματα, αλλά η απεικόνιση αυτή δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Αντίθετα από ό, τι συνέβη στην πραγματικότητα, ο έλεγχος και η ταυτοποίηση των χαρτογραφημένων περιοχών θα έπρεπε να πραγματοποιείται με αυστηρά κριτήρια για να αποφευχθούν τα λάθη και να μη σημειωθούν αδικίες σε βάρος των αγροτών.

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές ρωτούν:

Επειδή, λοιπόν, οι ποινές των γεωργών για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης  και Ελέγχου) δεν είναι πάντοτε δικής τους υπαιτιότητας

Επειδή, παρατηρούνται περιπτώσεις που οι Φορείς πράττουν αμελώς τα καθήκοντά τους

Επειδή, ο ρόλος των Φορέων είναι και συμβουλευτικός προς τους γεωργούς, ώστε να αποτρέπονται λάθη και παραλείψεις

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ.  Υπουργός:

 1. Ποια είναι η διαδικασία ελέγχου της λειτουργίας των Πιστοποιημένων Φορέων Α’ και Β’ Βαθμού;

 2. Πώς διασφαλίζονται τα συμφέροντα των γεωργών, έναντι των λαθών στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, ώστε να μην δηλώνονται οι εκτάσεις τους σε λάθος ψηφιοποιημένες θέσεις;

 3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την απλοποίηση των διαδικασιών για την κατάθεση της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης;

 4. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί έως τώρα για την διόρθωση διαπιστωμένων παραλείψεων των Πυλών;

 5. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε οι ποινές να κατανέμονται στους Φορείς και όχι στους γεωργούς, σε περίπτωση που υπάρχει υπαιτιότητα των πρώτων;