ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

ΟΕΚ :Ολη η ρύθμιση για 81.715 δανειολήπτες – Oι εκπτώσεις και οι όροι συμμετοχής

Ετοιμο είναι το ΦΕΚ γιά την ρύθμιση των οφειλών δεκάδων χιλιάδων δανειληπτών από τον ΟΕΚ.Το πλέον θετικό μέτρο είναι η διαγραφή οφειλής, για όσους χρωστούν ποσά έως 6.000 ευρώ.

Υπολογίζεται ότι μόνο σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται περίπου 35.000 οφειλέτες. Δανειολήπτες που έχουν καταβάλλει το 60% της οφειλής τους, κερδίζουν την απαλλαγή τους από το υπόλοιπο ποσό. Επίσης, επεκτείνεται κατά δέκα έτη η αποπληρωμή του δανείου. Οι τόκοι κεφαλαίου ή υπερημερίας που έχουν εισπραχθεί διαγράφονται από το κεφάλαιο της οφειλής που απομένει να εξοφληθεί. Εάν δεν έχουν καταβληθεί, διαγράφονται, όπως και οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι. Επίσης, το σύνολο της οφειλής υπόκειται σε έκπτωση 15%. Το νέο ποσό που θα προκύψει, είναι άτοκο και δεν υπόκειται σε τόκους υπερημερίας.

Μοναδική προϋπόθεση ένταξης στις διατάξεις της ρύθμισης, αποτελεί η ιδιοκατοίκηση και η χρήση της κατοικίας από τον δανειολήπτη (γονείς- τέκνα – συγγενείς α και β βαθμού), για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

 Δικαίωμα ένταξης στις νέες ρυθμίσεις έχουν όλοι όσοι έχουν λάβει δάνειο από ίδια κεφάλαια του πρώην Ο.Ε.Κ. αλλά και όσοι συμμετείχαν σε Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών και Διαμερισμάτων – ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν αίτηση, σε διάστημα οκτώ μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο του Ο.Α.Ε.Δ. της ηλεκτρονικής φόρμας της αίτησης ένταξης.

Η ρύθμιση έχει ειδική αναφορά σε ευάλωτες ομάδες δανειοληπτών. Ειδικότερα, εάν ο δανειολήπτης, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης, ανήκει σε μία από τις ευάλωτες ομάδες των τρίτεκνων, των συνταξιούχων, των περιπτώσεων χηρείας με προστατευόμενο μέλος, των μονογονεϊκών οικογενειών, των οικογενειών με μέλος ΑΜΕΑ, των σεισμόπληκτων – πυρόπληκτων, ή των ατόμων με αναπηρία 67% και άνω, δικαιούται επιπλέον έκπτωσης 10%, πέραν της αρχικής 15% που αναγράφεται ανωτέρω.

Ακόμα καλύτερα για περιπτώσεις πολύτεκνων δανειοληπτών, η έκπτωση φτάνει στο 20%.

Εάν ο δανειολήπτης ενταχθεί στη ρύθμιση, μπορεί να αποπληρώσει την οφειλή του ταχύτερα από το χρονικό διάστημα που ορίστηκε. Στην περίπτωση αυτή, εάν καταβάλλει εντός πέντε ετών το 60% της οφειλής, τότε θα τύχει έκπτωσης 40% στο τελικό ποσό του δανείου. Η έκπτωση περιορίζεται στο 20%, εάν ο δανειολήπτης καταβάλλει εντός οκτώ ετών, το 80% του δανείου.

Ειδικές παρεμβάσεις υπάρχουν στη ρύθμιση για ανέργους. Πιο συγκεκριμένα, εάν ο δανειολήπτης είναι και άνεργος, τότε μπορεί να ζητήσει από τον ΟΑΕΔ, να εξαιρεθεί για έξι μήνες, από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης. Το μοντέλο αυτό της εξαίρεσης, μπορεί να επαναληφθεί μέχρι να συμπληρωθούν τρία έτη, συνολικά. Επισημαίνεται ότι ο συνολικός χρόνος της εξαίρεσης από την καταβολή της δόσης, δεν υπολογίζεται και δεν προσμετράται στο χρόνο εξόφλησης του δανείου και δεν επιφέρει καμία άλλη συνέπεια σε βάρος του δανειολήπτη.

Εάν ο δανειολήπτης αποδεδειγμένα αδυνατεί να καταβάλλει τις μηνιαίες δόσεις του δανείου του δύναται με αιτιολογημένη αίτησή του προς το Δ.Σ του ΟΑΕΔ, να ζητήσει την εξαίρεση της καταβολής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, την μείωση της δόσης και την αύξηση του χρόνου αποπληρωμής. Επίσης μπορεί να ενταχθεί στις παρακάτω ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσης, αναλόγως του συνολικού χρέους και του οικογενειακού εισοδήματος:

α. Δανειολήπτης με συνολικό χρέος έως 26.000 ευρώ και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ, καταβάλει το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

β. Δανειολήπτης με συνολικό χρέος μεγαλύτερο των 26.000 ευρώ και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ, καταβάλει το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Ειδικά για όσους δανειολήπτες συμμετείχαν στο πρόγραμμα αγοράς κατοικιών ή διαμερισμάτων (ΠΑΚΑΔΙ) η ρύθμιση ορίζει ότι εφαρμόζονται όλες οι ευεργετικές διατάξεις και για τους ίδιους. Προϋπόθεση είναι να έχουν εκδοθεί οριστικά παραχωρητήρια για τους δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Εάν δεν έχουν εκδθοεί οριστικά παραχωρητήρια, το τίμημα της παραχώρησης ορίζεται με νέα, πρόσφατη εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή. Γενικότερα για την κατηγορία των δανειοληπτών του ΠΑΚΑΔΙ, ισχύει έκπτωση 50% για τους πολύτεκνους.