ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

Τι ισχύει για το ασφαλιστικό των αγροτών;

Από την 1/12017 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και των αγροτών.
Τα βασικά σημεία του νέου συστήματος είναι τα παρακάτω:

Βάση υπολογισμού εισφοράς

Ως κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπομένου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 Χ70% = 410,26 ευρώ).

Ως ανώτατο όριο μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα 586,08 x 10 = 5860,80 ευρώ).

Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση

Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, ως φορολογητέο εισόδημα του καθενός απ’ αυτούς λαμβάνεται υπόψη το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα, (δηλαδή 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ήτοι σήμερα 410,26 ευρώ).

Σε περίπτωση, όμως, που το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, (δηλαδή το συνολικό εισόδημα όλων των μελών της εκμετάλλευσης) είναι μεγαλύτερο από το γινόμενο του αριθμού των μελών της εκμετάλλευσης επί την ελάχιστη βάση υπολογισμού, αναγόμενη σε ετήσια βάση, (δηλαδή αριθμός μελών Χ το 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών Χ 12), τότε η εισφορά ισούται για όλα τα μέλη της εκμετάλλευσης με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος διά του αριθμού των μελών.

Ποσοστό εισφοράς

  • Από 01-01-2017 έως και 31-12-2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται σε 14% επί του φορολογητέου εισοδήματος.
  • Από 01-01-2018 έως και 31-12-2018, το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 16%.
  • Από 01-01-2019 έως και 31-12-2019, το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 18%.
  • Από 01-01-2020 έως και 31-12-2020, το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 19%.
  • Από 01-01-2021 έως και 31-12-2021, το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 19,5%.
  • Από 01-01-2022 και εντεύθεν, το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης προσώπων ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται κατά 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.

Ασφαλιστικές εισφορές Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισμένο και συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ. Το ποσοστό της εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος.

Πως θα είναι το νέο ειδοποιητήριο εισφορών; (Προσοχή: το συγκεκριμένο παράδειγμα αφορά περίπτωση ασφαλισμένου που έχει εισοδήματα απο επιχειρηματική ΚΑΙ αγροτική δραστηριότητα)

efka