ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Επικαιρότητα

Προκήρυξη για τη θέση του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Βάσει του νέου νόμου, οι νέοι γραμματείς των υπουργείων επιλέγονται από το Μητρώο Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων.

Πρόκειται για εννεαμελές ανεξάρτητο όργανο, το οποίο θα αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και θα καλεί σε δομημένη συνέντευξη τους δέκα επικρατέστερους για κάθε θέση. Εν συνεχεία, θα εισηγείται τους τρεις επικρατέστερους και η τελική επιλογή θα ανήκει στον υπουργό. Στη διαδικασία θα μπορούν να συμμετέχουν και ιδιώτες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια διαδικασία προβλέπεται για το σύνολο των επιτελικών στελεχών του.

Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που είναι η παρακάτω:

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 9ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 4151.10-13/115/15-1-2018) του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016), όπως ισχύει.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: 6ΣΛΥ4653ΠΩ-ΜΘΟ) και στους ιστότοπους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του ΑΣΕΠ (www.yen.gr και www.asep.gr αντίστοιχα).

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση  έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του Ν. 4369/2016, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4369/2016 ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Για τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. 9ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του Ν. 4369/2016.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (Βοήθεια> Εγχειρίδια Χρήσης).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 – ώρα 08:00 και λήγει τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 – ώρα 14:00.

Για τυχόν  τεχνικές  διευκρινίσεις  και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100), τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00, ή μέσω e-mail στο [email protected]