ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Επικαιρότητα

Τι γίνεται στα ελαιοτριβεία της Λέσβου;

Τις τελευταίες  δεκαετίες το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων απασχολούσε έντονα τον αγροτικό κόσμο εξ αιτίας της μη αποτελεσματικής αντιμετώπισής του από την πολιτεία.

Η νέα ΚΥΑ μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και ειδικά με τον σύνδεσμο Ελαιοτριβαίων Λέσβου

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει  μία και μόνη μέθοδος η οποία μπορεί να εξασφαλίσει αποδοτική επεξεργασία των ΥΑΕ με χαμηλό κόστος εφαρμογής για μια ελαιοπαραγωγική μονάδα και με δεδομένη την μεγάλη γεωγραφική διασπορά των ελαιοτριβείων και του μικρού μεγέθους των εγκαταστάσεων υπήρξαν οι κυριότεροι λόγοι που καθιστούσαν ανεφάρμοστο το σχετικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ΥΑΕ. Το ζήτημα ήρθε να κάνει ακόμα πιο περίπλοκο επιστολή της Γενικής Γραμματείας Υδάτων η οποία παραδεχόταν ότι το θεσμικό πλαίσιο είχε ασάφειες και έπρεπε να επανεξεταστεί.

Η σημερινή κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και ειδικά με τον σύνδεσμο Ελαιοτριβαίων Λέσβου που κατέθεσε ουσιαστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις εκδίδει  ΚΥΑ που αφορά μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων αντιμετωπίζοντας  ένα χρόνιο πρόβλημα για την ποιότητα ζωής στην ελληνική περιφέρεια και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας.

Η ΚΥΑ με τίτλο «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)», περιλαμβάνει αλλαγές ειδικά για τα ελαιουργεία, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (3924/Β/7-12-2016) και ήδη ισχύει.

Οπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη ΚΥΑ αποτελεί την πρώτη σοβαρή και συντονισμένη προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος διαχείρισης των αποβλήτων ελαιουργείων, με προσανατολισμό στην ανάπτυξη και εξέταση εναλλακτικών προσεγγίσεων που είναι τεχνικά ορθές και βιώσιμες και αποτελεί καθοριστικό βήμα ώστε να υπάρξει μια βιώσιμη λύση στο σύνθετο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων ελαιοτριβείων. Παράλληλα, προωθεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας με περαιτέρω χρήση των υποπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας του αγροδιατροφικού τομέα.

Σημαντικό όφελος για τη Λέσβο

Σημαντικό όφελος από την εφαρμογή της ΚΥΑ θα έχουν πολλές περιοχές της χώρας με σημαντική ελαιουργική παραγωγή μεταξύ των οποίων είναι και Λέσβος .

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, δίνονται νέες δυνατότητες απλοποιημένης αδειοδότησης περιβαλλοντικών όρων και λειτουργίας. Έτσι, με την υπαγωγή τους στην απλοποιημένη διαδικασία των ΠΠΔ, οι ελαιουργοί θα μπορούν πλέον:

α) να διαθέσουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους ως υδρολίπανση των ελαιώνων, που αποτελεί μια καλή περιβαλλοντική πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και 15 χρόνια σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία κ.ά.

β) να μεταφέρουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους, ανά περιοχή ενδιαφέροντος, σε κεντρικούς βιομηχανικούς φορείς επεξεργασίας αποβλήτων, δημιουργώντας τελικά παραγόμενα προϊόντα υψηλής ζήτησης, με μεγάλη προστιθέμενη αξία

γ) να αποθηκεύουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους σε εδαφοδεξαμενές, όπου μέσω κατάλληλης διεργασίας να εξατμίζονται χωρίς άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ενισχύσεις στα ελαιοτριβεία προκειμένου να προσαρμοστούν

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα στην έκδοση προσκλήσεων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ, στις οποίες θα μπορούν να υποβληθούν, μεταξύ άλλων, προτάσεις για επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων. Πρόκειται για τις εξής δράσεις:

1) «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Η δράση επιδιώκει να καλύψει την ανάγκη για πρωτοβουλίες που αφορούν στην παραγωγική και ανταποδοτική αξιοποίηση του τομέα περιβάλλοντος και ειδικότερα των πάσης φύσεως αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων ελαιουργείων) υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

2) «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας» με συνολικό προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ. Η δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων λειτουργίας που θα επιτρέψουν την επίτευξη καθετοποιημένων και συμπληρωματικών οικονομιών κλίμακας καθώς και τη βελτίωση της δυνατότητας διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Η στοχευμένη εφαρμογή της στον κλάδο των ελαιουργείων προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας καθετοποιημένων αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, συνδέοντας τον τομέα προώθησης και εμπορίας καινοτόμων προϊόντων με την έρευνα που πραγματοποιείται στα ερευνητικά κέντρα.

Οι δυο προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ, που θα ανακοινωθούν σύντομα, έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλουν στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας. Συνολικότερα, πρόκειται για δυο δράσεις που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, καθώς συντελούν στη σύσταση και ανάπτυξη δυναμικών μεταποιητικών σχημάτων με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενίσχυση της οικονομίας της ελληνικής περιφέρειας, με σεβασμό στο περιβάλλον.

Επιπλέον, υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα ενός ελληνικού εξαγώγιμου προϊόντος με ταυτότητα, βελτιώνοντας την ποιότητά του, αλλά και το εισόδημα αγροτών και ελαιουργείων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νησιωτικών περιοχών.

Μεταβατική περίοδος μέχρι 30/06/2017 που όμως δεν ισχύει στη Λέσβο;

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι τόσο ο χρόνος έκδοσης της ΚΥΑ που εκδόθηκε εντός της ελαιοκομικής περιόδου αλλά και των προγραμμάτων του ΠΑΑ τα οποία αναμένονται να ανακοινωθούν τον Απρίλιο και τις δράσεις των οποίων πρέπει να ενταχθούν οι ελαιοτριβείς  ανάλογα με την μέθοδο διαχείρισης που θα θελήσουν να εφαρμόσουν, ανάγκασε τον νομοθέτη να δώσει μεταβατική περίοδο προσαρμογής μέχρι την 30/6/2017.

Γι αυτό όλες τις Περιφέρειες της χώρας εφαρμόζοντας το πνεύμα και όχι το γράμμα του νομοθέτη είτε δείχνουν ανοχή για φέτος στους ελέγχους των ελαιοτριβείων, είτε έχουν προχωρήσει στην έκδοση προσωρινών αδειών μέχρι το παραπάνω  διάστημα.

Εξαίρεση   αποτελεί η Περιφέρεια Β. Αιγαίου  η οποία έχει αρχίσει ελέγχους στα ελαιοτριβεία της Λέσβου τρομοκρατώντας τους ελαιοτριβείς. Είναι ακατανόητη η στάση της δεδομένων όλων των παραπάνω.

Η επίκληση εφαρμογής του γράμματος του νόμου δεν  αρκεί να δικαιολογήσει τη στάση της δεδομένου ότι στο θέμα των σφαγείων αλλά και άλλων μονάδων πράττει ακριβώς τα αντίθετα.

Από όλα τα παραπάνω μήπως πρέπει να συμπεράνουμε ότι  έχουν βάσει οι φήμες  που θέλουν αυτονομημένους μηχανισμούς  της περιφέρειας να πιέζουν για ελέγχους με στόχο όχι την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας αλλά της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων επιχειρηματικών  αλλά και πολιτικών συμφερόντων; Η Περιφέρεια θα πρέπει να απαντήσει!

Γ. Πάλλης: Μας προβληματίζουν οι έλεγχοι που έχουν ξεκινήσει, παρά την πρόνοια της ΚΥΑ, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος που αυτοί γίνονται μόνο στη Λέσβο.

Σε δήλωση του για το θέμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει:

Για δεκαετίες ολόκληρες το παλιό σύστημα εξουσίας δεν έδινε λύση στο θέμα της διάθεσης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, αφήνοντας αυτό το ζήτημα συνεχώς σε εκκρεμότητα.

Η σημερινή κυβέρνηση με πρόσφατη ΚΥΑ, δίνει λύση στη διαχείριση των αποβλήτων, θεσπίζοντας τη μέθοδο της φερτάρδευσης που θεωρείται πρότυπο κυκλικής οικονομίας γιατί με τα απόβλητα των ελαιοτριβείων θα μπορούν να λιπαίνονται και να αρδεύονται ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες.

Επιπλέον αναγνωρίζοντας ότι τα ελαιοτριβεία δεν είναι δυνατό, μεσούσης της ελαιοκομικής περιόδου να προλάβουν ή να μπορέσουν να κάνουν τις απαιτούμενες προσαρμογές για την εφαρμογή της παραπάνω ΚΥΑ και επειδή οι απαραίτητες επενδύσεις για την εφαρμογή της θα ενταχθούν στο νέο ΠΑΑ που θα προκηρυχθεί την άνοιξη, έχει δώσει μεταβατική περίοδο μέχρι 30/06/17, για την προσαρμογή τους στη νέα ΚΥΑ, με την ταυτόχρονά  δυνατότητα έκδοσης από τις περιφέρειες προσωρινής αδείας λειτουργείας τους, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σε όλη τη χώρα οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν με κατανόηση και ανταποκρίνονται σε αυτή την πρόνοια της ΚΥΑ, εκτός από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου που ειδικά στη Λέσβο ξεκίνησε ελέγχους σε αντίθεση με το πνεύμα της ΚΥΑ. Γιατί άραγε;

Είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να λειτουργούν νόμιμα τα ελαιοτριβεία, προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε επιχειρεί η κυβέρνηση να λύσει οριστικά τα προβλήματα που υπάρχουν.

Μας προβληματίζουν όμως οι έλεγχοι που έχουν ξεκινήσει, παρά την πρόνοια της ΚΥΑ, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος που αυτοί γίνονται μόνο στη Λέσβο, λες και το νησί μας δεν είναι μέρος της επικράτειας. Ποιος άραγε είναι ο σκοπός που εξυπηρετούν; 

Καλούμε την περιφερειάρχη να αναλογιστεί τις ευθύνες της απέναντι σε όλους τους ελαιοπαραγωγούς του νησιού, ευθυγραμμίζοντας τις πρακτικές της περιφέρειας με ότι γίνεται σε όλη την άλλη Ελλάδα.